โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ภาคกลาง ครั้งที่ 2

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค. 

เป็นประธานเปิดการอบรม
“โครงการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ภาคกลาง ครั้งที่ 2”
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

19