สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามความต้องการและความเห็นในการจัดทำโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีบุตรถึงแก่กรรม (ช.พ.บ.) และโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือบิดามารดาของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรม (ช.พ.บ.ม.) ตามลิ้งที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564

QR CODE การรับสมัคร