สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และทำพิธีมอบเกียรติบัตรเข็ม ที่ระลึก

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

                 สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และทำพิธีมอบเกียรติบัตรเข็ม

ที่ระลึกพร้อมเงินสดคนละ 5,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล พระพฤหัสบดีประจำปี 2563

โดยท่าน ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่

1) ดร.ณัฐชา แก้วเนตร ครู รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.27                       

 2) นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ ครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.รอ 2 

3) นางประวิณา ทองวิเศษ ครู รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.27           

4) นายจำรัส ธงทอง ครู รร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)สพป.รอ 3 

5) นางละมัย ทุมลา ครู รร.ป่าแดงหนองฮูหนองต่อโนนใหญ่ สพป.รอ 1     

6) นางชุติมา โพธิ์ขี ครู รร.บ้านแก่นทราย สพป.รอ 1 

กลุ่มที่ 2 ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่

1) นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.รอ 2 

2) ดร.รณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.รอ 1 

3) นางสาวพวงพะยอม เกษฎางศรี นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา ได้แก่

1) นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.รอ 1   

2) ดร.สุรินทร์ นำนาผล รอง ผอ.สพป.รอ 2   

3) นายสุภาพ สุริโย  ผอ.รร.บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป.รอ 3

และมอบทุนมูลนิธิทวีบุญยเกตุ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5,000 บาท ให้แก่

น.ส. อนุสรา มหาคร นร.ชั้น ม.6รร.สตรีศึกษา 2 สพม.27

ในนามของสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการ สกสค.ร้อยเอ็ด

อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีในปี 2563 และนักเรียนที่ได้รับทุน ทุกท่าน

3.ดร.ณัฐชา แก้วเนตร 4.นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ 5.นางประวิณา ทองวิเศษ 6.นายจำรัส ธงทอง 7.นางละมัย ทุมลา 8.นางชุติมา โพธิ์ขี 9.นายสมชาตรี ทีบญมา 10.นางสาวพวงพยอม เกษฎางศรี 11.นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ 12. นายสุภาพ วงษามาตย์ 13.นายสุรินทร์ นำนาผล 14.นายสุภาพ สุริโย 1.รวม 2. รวมIMG_5041 IMG_5042IMG_5043 IMG_5044IMG_5045 IMG_5046IMG_5047 IMG_5048IMG_5049 IMG_5050IMG_5051 IMG_5052IMG_5053 IMG_5054IMG_5055 IMG_5056IMG_5057 IMG_5058IMG_5059 IMG_5060IMG_5061 IMG_5062IMG_5063 IMG_5072IMG_5076 IMG_5077IMG_5078 IMG_5081IMG_5082 IMG_5083IMG_5084 IMG_5085IMG_5089 IMG_5090IMG_5091 IMG_5092IMG_5093 IMG_5094IMG_5095 IMG_5096IMG_5097 IMG_5098IMG_5099 IMG_5100IMG_5101 IMG_5102IMG_5103 IMG_5104IMG_5105 IMG_5106IMG_5107 IMG_5108IMG_5111 IMG_5112IMG_5113 IMG_5114IMG_5115 IMG_5116IMG_5117 IMG_5118IMG_5119 IMG_5120IMG_5121 IMG_5122IMG_5123 IMG_5124IMG_5125 IMG_5126IMG_5127 IMG_5128IMG_5129 IMG_5130IMG_5131 IMG_5132IMG_5133 IMG_5134IMG_5135 IMG_5136IMG_5137 IMG_5138IMG_5139 IMG_5140IMG_5141 IMG_5142IMG_5143 IMG_5144IMG_5145 IMG_5146IMG_5147 IMG_5148IMG_5149