ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.และผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส. ดังนี้

ผู้มรีสิทธิรับเงินสงเคราะห์