ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 59

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เวลา 09.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานหัก ณ ที่จ่ายเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมหน่วยงาน_6376 ประชุมหน่วยงาน_1356 ประชุมหน่วยงาน_4492 ประชุมหน่วยงาน_5790 17-6-59 ประชุม