ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการทั่วประเทศตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564)

129005559_2922534704688722_862719199529399690_n