ประชาสัมพันธ์การออกตรวจสุขภพาประจำปี 2561 ของสถานพยาบาล สกสค. ในวันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

CCF03072561_00001

CCF03072561_00000