ประชาสัมพันธฺ์ครูและบุลากรทางการศึกษา ทั้งใน และนอกประจำการ ที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยผ่านช่องทางดังนี้ 1. สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 2. facebook สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 2. Line ID 0970758303 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043 513506

3db14bd24184414898ebb1a9f55c1759UqC6ACjRLfe5pdCe-1

3db14bd24184414898ebb1a9f55c1759UqC6ACjRLfe5pdCe-2

3db14bd24184414898ebb1a9f55c1759UqC6ACjRLfe5pdCe-3

3db14bd24184414898ebb1a9f55c1759UqC6ACjRLfe5pdCe-4

3db14bd24184414898ebb1a9f55c1759UqC6ACjRLfe5pdCe-5