ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑

2