ประกาศการให้ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี ขั้นปีที่ 2 3 (ผู้ได้รับทุนรายเดิม) ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อติดต่อรับเงิน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

CCF22022561_00007 CCF22022561_00008