นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย โครงการพัฒนาชีวิตครู

A0Xbf9infn_1550839068