นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด และพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ณ หัองประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ก.พ. 60

0001 0002 0003 0004