นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินและเป็็นเกียรติ ในการมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยนายสุกิจ กลางสุข ได้รับรางวัลพระพฤสบดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในระดับภาค ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 9 ก.ย. 2561

67807

67808

67846

67850

67854

67860

714623