ท่านผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท

IMG_5867 IMG_5868 IMG_5869