ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี มอบเงินจัดการศพ ช.พ..ค. แก่ทายาทนายเกียรติยศ ทุมดี จำนวนเงิน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

K0001 K0002