ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าพบรักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2560 และร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

N0001 N0002 N0003 N0004 N0005 N0006