จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

เมื่ือวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดส่งตัวแทนเข้าร่วม
พีธีลงนาสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”
โดยกลไกประชารัฐ และงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

31045 31049 31065 31044