การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12