ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 กับโรงพยาบาลครู สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 โดยไม่ต้องสงรายชื่อล่วงหน้า

CCI27062562_0000013