ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. จังหวัด

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดการออกแบบ Infographic Design “ปลูกจิตสํานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด” ชิงเงินรวมมูลค่า 505,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ แบ่งการประกวดเป็นระดับและหัวข้อ ดังนี้ 💥 หัวข้อ โครงการจิตอาสา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 💥 หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 💥 หัวข้อ การรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า 💥 หัวข้อ สุขใจไทยทั่วหล้า ภายใต้ร่มพระบารมี สำหรับประชาชนทั่วไป ส่งไฟล์ผลงาน ขนาด A3 (29.7 x 42.0 cm) ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผล 25 กรกฎาคม 2564 มอบรางวัล 30 กรกฎาคม 2564 https://www.heartphranakhon.com/informod/

[อ่านต่อ]