ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

 

 Untitled-1

สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  76  บัญญัติให้มี   “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน
ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงานสกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด ร้อยเอ็ด  หรือเรียก โดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2547 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ในปี พ.ศ. 2555
ได้ย้ายที่ทำการมาที่ 372 หมู่ 19  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 จนถึงปัจจุบัน

ภารกิจ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวน  37,317 คน
ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. งาน ช.พ.ค. , ช.พ.ส.
2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู
ทั้งนี้ ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานอำนวยการ
2. งานสวัสดิการ
3. งานสวัสดิภาพ

กิจกรรมสำคัญๆ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินงานตามภารกิจ  ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้
1. มีอาคารที่ทำการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด
2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกต และทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาเอก
5. ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
6. โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของสถานพยาบาล สกสค.                                                                                                                                   8. ทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
– สมาชิก  ช.พ.ค. จำนวน  23,665  คน
– สมาชิก  ช.พ.ส. จำนวน  13,652  คน