ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

372  หมู่ที่  19  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000

โทร : 043-513506

โทรสาร : 043-513506  ต่อ 107

E-Mail : roiet@otep.mail.go.th